Logo
Školenie vodičov MV


Ponuka jazdených vozíkovTechnické prehliadky VZVTechnické prehliadky VZV podľa normy STN ISO 3691 + Amd 1


Vykonávame pravidelné technické kontroly, podľa vyhlášky :

- Vyhláška č. 208/1991 Zb.
  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel (prevádzková kontrola s intervalom
  max. 1 mesiac)

- Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z.
  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov - zamestnávateľ je   povinný zabezpečiť technickú kontrolu motorového vozíka (mobilného pracovného prostriedku) tzv. oprávnenou   osobou s periodicitou podľa právnych a ostatných predpisov a noriem § 5 ods 2a)

Zamestnávateľ je povinný uchovávať záznamy o výsledku kontroly. Požiadavky na tieto záznamy definuje STN 26 8805, ktorá uvádza povinnosť viesť o technických kontrolách tzv. Záznamová kniha podľa normy.

Periodicitu a náležitosti záznamov o technických kontrolách podľa týchto predpisov potom určujú technické predpisy - normy
napr.:

STN ISO 3691+Amd 1 - 07/00
  Motorové vozíky. Bezpečnostné predpisy určuje 1 - ročnú periodickú technickú kontrolu.
STN 26 8805 oprava - 1 (08.2005)
  Motorové vozíky. Základné požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu a STN 26 8805/Z1 (01.2007) Motorové vozíky. Základné
  požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu
 
Norma určuje záznamy o technických kontrolách v "Záznamovej knihe" (podľa staršej verzie normy "Revízna kniha")  a popisuje požiadavky na preukázateľnosť kvalifikácie oprávnenej osoby.