Logo
Školenie vodičov MV


Ponuka jazdených vozíkovŠkolenie vodičov MVVykonávame školenia vodičov motorových vozíkov:

  1. základné
  2. opakované
  3. rozšírené

Máme akreditáciu na vykonávanie školení vodičov motorových vozíkov a tiež stredisko na vydávanie platných preukazov.

 

Základné školenie obslúh motorových vozíkov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Opakované školenie sa skladá iba z výučby teórie. Zásady vykonávania základných školení vodičov motorových vozíkov a rozšírenie oprávnenia na iný druh a triedu motorových vozíkov spočíva predovšetkým obozná­miť budúcich vodičov, resp. aj vodičov so základnými konštrukčnými prvkami motorových vozíkov, dosiahnuť spoznanie funkcií jednotlivých agregátov motorových vozíkov vzhľadom na bezpečnú prevádzku, oboznámiť sa s pravidlami bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe, prípadne opravách, dosiahnuť vyhovujúcu zručnosť v ovládaní motorových vozíkov a v manipulácii s materiálom.

 

Opakované školenie ma za cieľ obnovenie vedomostí vodiča, ich doplnenie o nové právne predpisy, oboznámenie s pracovnou úrazovosťou a podmienkami v organizácii, odstránenie nevhodných návykov, prehĺbe­nie znalostí o bezpečnej a ekonomickej prevádzke motorových vozíkov.

 

Na rozšírenie oprávnenia na vedenie motorových vozíkov inej triedy a druhu, ako sú uvedené v preukaze vodiča motorových vozíkov, musí vodič absolvovať ďalšie školenie, t.z. školenie pre rozšírenie oprávnenia. Týmto školením vodič získava vedomosti a zručnosti potrebné na obsluhu motorových vozíkov ďalšej triedy a druhu. Cieľom je plná profesijná teoretická a praktická spôsobilosť na obsluhu týchto motorových vozíkov.

 

 

Základné a opakované školenia v zmysle zákona NRSR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov § 27 odst. 3 môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická ososba, ktorá má na túto činnosť vydané oprávnenie v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. § 27.

 

Obsluha motorového vozíka je pracovník vyškolený, prakticky zaučený pre samostatné vedenie a ovládanie motorového vozíka a prídavných zariadení, ktorý úspešne zložil skúšku zo znalosti obsluhy motorových vozíkov a príslušných bezpečnostných predpisov pre konkrétny druh a triedu motorových vozíkov, s ktorým ma jazdiť a k čomu má platný preukaz vodiča motorových vozíkov.

 

 

Absolvovaním opakovaného školenia, vrátane preskúšania sa predlžuje platnosť preukazu vodiča motorových vozíkov, čo sa vyznačuje v preukaze na zadnej strane. Preukaz vodiča motorových vozíkov je platný 12 mesiacov od jeho vydania, resp. absolvovania opakovaného školenia, prípadne od vykonania skúšky na rozšírenie oprávne­nia, ktoré sa tiež vyznačí v preukaze.

 

Pre rozšírenie oprávnenia vyššieho druhu /rozšírenie oprávnenia na vedenie motorových vozíkov iného druhu alebo triedy ako je uvedene v preukaze vodiča motorových vozíkov/ je počet hodín určený rozdielom medzi jednotlivými druhmi motorových vozíkov.

 

Rozdelenie motorových vozíkov
Spôsob riadenia
Trieda Druh
Ručne vedené
Pákové riadenia Volantové riadenie Zo zdvíhacej
plošiny
  I. Elektrické vozíky
  Plošinové, nízkozdvíhacie,   vlečné a tlačné vozíky A
B
C
-
II.Vozíky so
  spaľovacím motorom
 Vysokozdvíhacie vozíky D
E
W1
W2
G

  Špeciálne vozíky Z
 

Poznámka:
W1 – Vozíky s nosnosťou do 5 t. W2 – Vozíky s nosnosťou nad 5 t.
Špeciálny vozík – motorový vozík špeciálneho vyhotovenia, ktorý nie je možné zaradiť do základných kategórii uvedených v tabuľke 1 pre triedu I a II /napr. portálový vozík s výložníkom, vozík s diaľkovým ovládaním, vozík s kĺbovým podvozkom a pod./

V preukaze sa musia konkrétne špecifikovať dané vyhotovenia.